Història

Antecedents del centre (1996 –1998)

L’any 1996 va començar la gestació de l’Institut Universitari de Recerca de Sociolingüística (IURS) per part de la comissió gestora: Albert Bastardas, Emili Boix i F. Xavier Vila. Es va contactar amb el Conseller de Cultura (Joan M. Pujals) exposant les reflexions entorn la creació d’un Institut Universitari de Recerca de Sociolingüística (IURS). Paral•lelament, durant aquest període s’estava gestant la proposta de creació del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació- CUSC de la UB, mitjançant reunions i consultes amb professorat dels diferents departaments i divisions interessats (Filologia, Educació, Sociologia, Dret, Servei de Llengua Catalana).

Creació del CUSC –Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (1998 – 2002)

El dia 5 de maig de 1998 es va crear formalment el CUSC –Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona. Durant el quadrenni 1998 – 2002, el CUSC-UB es va proposar assolir els següents objectius:

  • Establiment i funcionament del centre: dotar-lo de les infraestructures (local, comunicacions, etc.) i del personal de suport (tant per a tasques de recerca com administratives)
  • Creació d’una imatge corporativa
  • Difusió de l’existència, els serveis i l’activitat del centre, així com la promoció de l’establiment de convenis i acords amb institucions que afavoreixen la viabilitat econòmica.

Un Consell de Direcció, format pel director Albert Bastardas i Boada (Lingüística General), el secretari F. Xavier Vila i Moreno (Filologia Catalana) i un vocal, Jaume Farràs i Farràs (Sociologia). Un conjunt de Responsables d’àrea, de nombre variable en funció de les necessitats del CUSC i nomenats pel Consell de Direcció (Relacions amb el Parc Científic Jaume Farràs; docència Emili Boix-Fuster; col•laboradors F. Xavier Vila; activitats d’intersecció Estrella Montolío; revista electrònica LSC Josefina Carrera (més un editor per a cada número); coordinació i promoció d’actes Àngels Massip. Finalment, un Consell de Centre format per tots els membres del centre.

Entre el 2004 i el 2007, els objectius més importants del CUSC es van centrar a consolidar un marc econòmic estable per al CUSC:

  • Potenciar la formació d’investigadors predoctorals i postdoctorals i les activitats de docència
  • Consolidar les accions tant de potenciació de la interdisciplinarietat com de difusió de la recerca en Sociolingüística i Comunicació generada a la UB
  • Desenvolupar el Laboratori de Sociolingüística amb els seus bancs de dades i potenciar-ne l’explotació
  • Realització de jornades, congressos, conferències, seminaris, presentacions de llibres i debats d’interès comú per als membres del CUSC, tot posant èmfasi en la cooperació transversal i sinèrgica entre els participants i el Centre.

En aquest període el CUSC participa activament en la creació i consolidació de la Xarxa CRUSCAT sobre coneixements, usos i representacions del català de l’Institut d’Estudis Catalans.

A més, es consolida la revista electrònica del CUSC com a òrgan de transferència de coneixement obtingut mitjançant la recerca en sociolingüística i comunicació, coordinada per Josefina Carrera.

Proposta de la creació de l’IRPLUS –Institut de Recerca en Plurilingüisme Social (2005 – 2007)

Paral•lelament a l’activitat del CUSC, l’any 2005 el Consell de Direcció promou la creació d’un Institut Interuniversitari a partir del document «Bases per a la creació d’un centre interuniversitari de referència en sociolingüística i política lingüística», enviat a la Secretaria de Política Lingüística. És per això que s’encarrega al Consell de Direcció del Centre la redacció d’un «Pla estratègic per a la creació d’un centre de recerca en l’àmbit del multilingüisme, la sociolingüística i la política lingüística», per la qual cosa se li atorga el 2006 un ajut (CRI’S) per a la redacció de projectes de centres de recerca i innovació d’humanitats i CCSS. El dia 22 de desembre de 2006 s’entrega el text final per a la creació de l’Institut de Recerca en Plurilingüisme Social (IRPLUS) a l’AGAUR.

Conversió del CUSC en Observatori (2007 – 2010)

Com a conseqüència dels canvis en la normativa de la UB pel que fa als Instituts de Recerca, el CUSC s’ha de convertir en un Observatori que compleixi amb les noves condicions. El dia 11 de gener de 2007, s’inicien els tràmits per a la conversió del CUSC en l’Observatori “Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació”, que finalment s’aprova el dia 17 de desembre de 2007.

Conversió de l’Observatori CUSC en Centre de recerca (2016)

Gràcies a l’aprovació d’una nova normativa per part de la Universitat de Barcelona en relació amb la creació de Centres de Recerca, el CUSC ha recuperat l’any 2016 el seu estatus inicial de Centre de Recerca i ha passat a denominar-se CUSC – Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació.